Foto: Pietro Naj

Euroopa Parlament on tänaseks näidanud ennast poliitilise jõuna, kes on valmis ümber vormima kivinenud hoiakuid ja kujundama otsuseid, mis mõjutavad igaühe igapäevaelu, olgu küsimuse all siis EL-i raha jaotamine, panganduseeskirjade karmistamine, tööõigus, liiklusohutus, rändlustasud või hoopis see, kui puhas on meie sissehingatav õhk.

Mida aeg edasi, seda edukamalt on Euroopa Parlament esindanud rahva tahet ja kaitsnud inimeste huve. Parlament on seisnud kindlalt vastu teiste ELi institutsioonide ja liikmesriikide valitsuste katsetele edumeelseid algatusi „maha rahustada“. On oldud väljas selle eest, et kindlustada kodanike õigusi ning parandada demokraatlikku järelevalvet ja institutsioonide läbipaistvust, näiteks sellistes haralistes küsimustes, nagu ELi verisulis majandusjuhtimise mehhanism ning andme- ja eraelu puutumatuse kaitse. Viimase aja tegevusest võiks muude asjade kõrval nimetada ülempiiri seadmist pankurite boonustele, poliitilist survet finantstehingute maksu kehtestamiseks, võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) avalikku arutelu ja tagasilükkamist ning kindlat vastuseisu pangandusandmete edastamisele USA-le SWIFT-võrgustiku kaudu.

Euroopa Parlament on valmis ja võimeline saavutama veelgi suuremaid eesmärke. See võib tähendada ka seda, et asju tehakse teisti kui seni, kui valimistulemused selleks alust annavad. Siingi on sinu hääl otsustaja rollis.

Just ELi kodanikud on need, kellele on antud voli määrata kindlaks jõudude tasakaal Euroopa Parlamendis, et seada paika suund uuteks õigusloome algatusteks ja avalikeks aruteludeks ning anda selge poliitiline hinnang EL-i senisele tegevusele. Tänaseks on Euroopa Parlamendist saanud arvatavasti kogu Euroopa kõige mõjukam ja läbipaistvam esinduskogu ning on äärmiselt oluline, et selline mõjuvõim põhineks võimalikult suure hulga eurooplaste tahteavaldusel.

Seekordsed Euroopa Parlamendi valimised tulevad teistsugused kui varem ning iga kodaniku häälel on senisest oluliselt suurem kaal. Esimest korda ei pane 28 liikmesriigi valijad paika mitte üksnes kohtade jaotust parlamendis, vaid neist sõltub ka see, kes hakkab juhtima Euroopa Komisjoni –ehk kellest saab sisuliselt „Euroopa uus peaminister“. Seega võib öelda, et neil valimistel on ühtlasi mängus kogu EL-i täidesaatva võimu edasine siht.

See omakorda tähendab, et kodanikele on antud võimalus haarata ohjad Euroopas enda kätte. Oma häälega saame anda selge signaali, et kodanikud soovivad võimu juures juhtrolli; et me tahame Euroopa asjade otsustamisel kaasa lüüa; et kõik majandus-, rahandus-, tervishoiu-, keskkonnakaitse-, vabadus- ja õiglusküsimused on ka meie mure. Euroopa Parlament on kodanike esinduskoda, kes teeb sinu hääle kuuldavaks üle terve liidu.

Raskused teevad meid tugevamaks. Praeguses kriisis annab lootust see, et üha rohkem inimesi on endale teadvustanud, et see, mis sünnib Brüsselis, mõjutab kõige otsesemal viisil meist igaühe elu. Ja et just Euroopa Liidu tasand on see, kus on võimalik midagi ära teha.

Algava teavituskampaaniaga soovitakse anda märku, kui mõjuvõimas asutus Euroopa Parlament tegelikult on. Kampaania, mille tunnuslauseks on ACT.REACT.IMPACT („Osale, otsusta, mõjuta!“), päädib Euroopa Parlamendi valimistega 22.−25. mail 2014. Seejärel valib parlament Euroopa Komisjoni presidendi ja annab oma heakskiidu tema poliitilisele tegevuskavale. #EP2014