Kor­ral­da­ja­te (:)ki­vi­sild­ni­ku ja And­rus Kal­las­tu kin­ni­tu­sel on te­gu et­no­fu­tu­rist­li­ku ga­la­kont­ser­di­ga, mil­le vaa­ta­ja on fu­tu­ris­mi­le oma­selt eten­du­se osa­li­ne.

Üri­tus toi­mub Ka­he Ilu fes­ti­va­li raa­mes, üht­la­si on te­ge­mist vii­ma­se „Su­veaa­ria 2009” kont­ser­di­ga. Kont­ser­di jaoks on ori­gi­naal­teks­te kir­ju­ta­nud pär­nu­la­sed Too­mas F. Aru ja (:)ki­vi­sild­nik ning võru juur­te­ga kir­ja­nik Ola­vi Ruit­la­ne. Kui vii­ma­se­na nimetatu uu­rib loo­maar­mas­tu­se ja ini­mar­mas­tu­se va­he­kor­da, siis Aru kes­ken­dub es­tee­ti­li­se­le al­lu­ma­tu­se­le ja (:)ki­vi­sild­nik väl­ja­su­re­mi­se rõõmu­de­le.

„Et­no­fu­tu­ris­mi mõte on ühe sõna­ga väl­jen­da­tult kiu­sua­ja­mi­ne,” sel­gi­tab (:)ki­vi­sild­nik. „O­ma rea nüri­meel­ne kan­gu­ta­mi­ne tren­di­de, ter­ve mõis­tu­se ja ra­ha sur­ve­le vaa­ta­ma­ta. Et­no­fu­tu­rism on Ees­ti as­ja aja­mi­ne üle­mi­sel kor­ru­sel.”

Kont­ser­dil kuu­leb ka helilooja Mart Siimeri poolt Arzami Otšei teks­ti­le kir­ju­ta­tud lau­lu „Oj­man liv­ti­b”. Kor­ral­da­ja­te sõnul on te­gu maail­ma ühe esi­me­se bu­di­no­keel­se lau­lu­ga. Bu­di­no on ud­mur­di noor­ha­rit­las­te poolt loo­dud te­his­keel, oma­moo­di soo­me-ug­ri es­pe­ran­to, mil­le juu­red ula­tu­vad soo­me-ug­ri alg­keel­de. Kee­le ni­me­tus pä­ri­neb bu­dii­ni rah­valt, kel­lest V sa­jan­dil en­ne Kris­tust kir­ju­tas He­ro­do­tos. Prae­gu kõne­leb keelt li­gi paarkümmend ini­mest, kel­le seas on ud­mur­te, eest­la­si ja ve­ne­la­si.

Kir­jan­dus­lik kont­ser­diõhtu al­gab kell 22.30.