Tõnis Lukas Isamaa volikogul Foto: Ilmar Saabas

Lukasel on see esimest korda antud ministeeriumi juhtida, kuid ministeeriumi juhtimise kogemus tal siiski on, nimelt sai temast 2007. aastal haridus- ja teadusminister. Hiljem rajas ja juhtis ta ERM-i ning juhtis Tartu kutsehariduskeskust. Eks näis, kuidas läheb pigem haridusvaldkonna spetsialistil Lukasel kultuuri juhtimisega.

Koalitsioonileping näib üpris "rahvuslik", palju rõhutatakse eesti keele ja kultuuri hoidmist, aga ka viimist välismaale. Laulu- ja tantsupeo traditsiooni jätkumise osas on mainitud hetkel selle valla üht suuremat probleemi - koorijuhtide madalat palka. Vähemalt võiks eeldada, et nende "väärtustamine" tähendab muu hulgas ka palga tõstmist.

Eelmine valitsus tõstis märkimisväärselt kultuuritötajate miinimumpalka, mis on jõudnud 1300 euroni ja uus leping lubab palku edasi tõsta.

Korduvalt on mainitud ka filmikunsti arendamist, lepingut lugedes jääb mulje, et EV100 projekti lõpp Eesti filminduse tõusu lõppu või langust ei tähenda. Positiivne on ka see, et toetatakse rahvusvahelise filmitööstuse toomist Eestisse ja vajaliku taristu arendamist. Selles on kindlasti potentsiaali ning aravatavasti aitaks see majanduse arengule ka laiemalt kaasa.

Oluliseks peetakse ka erakapitali senisest suuremat kaasamist ning metseenluse arendamist.

Kui palju see kõik täpselt maksma läheb ning kust raha tuleb, on (avalikkuse jaoks) veel selgitamisel.

Kultuur, sport ja noorsootöö
* Hoiame ja arendame eesti keelt, mis on meie põhiseaduslik väärtus ning kohustus.

* Avardame laste võimalusi käia regulaarselt teatris, muuseumis ja kontsertidel.

* Toetame Eesti laulu- ja tantsupeotraditsiooni jätkumist, väärtustades koorijuhte ning tantsuõpetajaid. Jätkame riigi poolt toetatud programmidega, et tagada eesti rahvakultuuri
säilimine.

* Seame eesmärgiks kõrgharidusega kultuuritöötajate palgatõusu.

* Väärtustame kirikute ja koguduste panust kohaliku kultuurielu edendamisel.

* Toetame riiklikult oluliste Eesti ajaloo- ja kultuuriobjektide, sh sakraalehitiste renoveerimist ning kaasajastame muinsuskaitse nõuded.

* Algatame Globaalse Eesti programmi ülemaailmse Eesti kogukonna aktiveerimiseks ja kaasamiseks. Toetame eesti rahvuskultuuri tutvustamist ja viimist laia maailma ning eesti keele ja kultuuri hoidmist, arendamist ja uurimist kaasates meie kogukondi välismaal ja hea tahte saadikuid.

* Toetame rahvaraamatukogude rolli ühiskonnas ning loome tingimused nende töö kaasajastamiseks ning tugevama sünergia loomiseks teabelevi ning kultuuri- ja huvitegevuse teiste valdkondadega.

* Jätkame kultuuripärandi, muuseumikogude ja arhiivide digiteerimist ning digitaalsel kujul kättesaadavaks tegemist.

* Töötame välja loovisikute ja ühiskonna huve arvestava lahenduse nn tühja kasseti tasu süsteemi kaasajastamiseks.

* Avardame loomemajanduse ettevõtete võimalusi ning tootearendust, eksporti ja turundust toetavaid riiklikke meetmeid ka loovtööstuse (sh filmitööstuse) ettevõtetele.

* Peame oluliseks metseenlust ja motiveerime sponsorlust ning erakapitali

* Toetame kultuurivaldkonnas loomevaldkondade eksporti ja rahvusvahelistumist. Toetame rahvusvahelise filmitööstuse toomist Eestisse ja selleks vastava taristu loomist.

* Toetame eesti filmikunsti ja audiovisuaaltööstust.

* Laiendame kunsti kättesaadavust. Selleks käivitame galeriiprogrammi, mis loob vajalikud tingimused eesti kunsti eksponeerimiseks väljaspool suuremaid linnu.