Peame hea eesti keele eelduseks riiklikku tuge, mitte pelgalt sanktsioonidega ähvardamist.

Meie peamised suunad haridusvaldkonna arendamisel on järgmised.

1) Tagame kõigile lasteaia- ning koolilastele riigi poolt rahastatud tervisliku eestimaise toidu ning igale lapsele tasuta lasteaiakoha. Kompenseerime kohalikele omavalitsustele kaasnevad kulud. Kiire hinnatõus ei tohi ohustada tervisliku koolilõuna ega lasteaiakoha kättesaadavust. Seetõttu peame vajalikuks kahekordistada riigipoolset rahastust haridusasutuste toitlustusele ning kompenseerida kohalikele omavalitsustele lasteaiakohtade pakkumisega kaasnevad kulud.

VARIVALITSUS

12. jaanuarist alustas Eesti Päevaleht koostöös Eesti 200 ja Keskerakonnaga projekti Varivalitsus, mis kestab märtsi alguses toimuvate valimisteni. Pakkusime võimalust EKRE-legi, aga nad ei tulnud kaasa.

Mitmel pool maailmas on kombeks, et opositsiooni jäänud erakond paneb kokku oma alternatiivse valitsuse. Variministrid tegutsevad ja võtavad sõna nii nagu pärisvalitsuski ning pakuvad koalitsiooniparteide otsustele alternatiive. Katsetame nüüd sama ka Eestis.

2) Tõstame õpetajate keskmise palga lähiaastatel 3000 euroni ning suurendame riigi ja omavalitsuste koostöös teiste haridustöötajate palkasid, hoides need konkurentsivõimelisena võrreldes Eesti keskmise palgaga. Seejuures tuleb suurendada riigi ja kohalike omavalitsuste koostöös lasteaiaõpetajate ja tugipersonali palkasid ning tagada huvikooli õpetajate ja treenerite palgatõus. Riikliku õppekava rakendamiseks ja kodulähedase hariduse pakkumiseks tuleb tagada piisaval hulgal õpetajaid ja tugispetsialiste ning toetada koole õppevahendite koostamisel ja hankimisel. Kindlasti saab ja peab vähendama üldhariduskoolide õpetajate halduskoormust ja bürokraatiat.

3) Võimaldame õppekvaliteedi tagamiseks vene emakeelega õpilastele osaliselt vene- või kakskeelset õpet koos süvendatud eesti keele õppega, et tagada neile vajalike teadmiste omandamine ning paremad võimalused edasiõppimiseks ja kutse omandamiseks. Toetame riiklikult erinevate keelekümblusmetoodikate ja lõimitud õppekavade kasutamist alus- ja üldhariduses. Peame vajalikuks jätkata ja suurendada programmi „Eestikeelne õpetaja haridusasutuses“, mille raames riik palkab eestikeelseid õpetajaid venekeelsetesse lasteaedadesse ja koolidesse.

Meie selge eesmärk on, et kõik koolilõpetajad oskaksid väga heal tasemel eesti keelt ning peame selle saavutamise eelduseks riiklikku tuge ja toetavaid programme, mitte pelgalt ranget järelevalvet ja sanktsioonidega ähvardamist.

4) Keskerakonna kindel seisukoht on, et eestikeelne tasuta kõrgharidus peab olema tagatud ning kättesaadav kõigile soovijatele, kuid sellega ei tohi ohtu sattuda Eesti ülikoolide autonoomia ja konkurentsivõime.

Peame vajalikuks tõsta riiklikku rahastust kõrgkoolidele lähiaastatel 1,5% tasemele SKP-st ning toetada regionaalseid kolledžeid, et parandada kõrghariduse kättesaadavust üle Eesti. Õppejõududele tuleb tagada väärikas ja konkurentsivõimeline töötasu, et hoida tänaseid õppejõude kõrghariduse juures. Lisaks sellele tuleb hoida riigi poolt teadus- ja arendustegevuse rahastust 1% tasemel SKP-st ning aidata kaasa erasektori poolse rahastuse 2%-ni jõudmisele.

Ühtlasi on vaja suurendada üliõpilaste sotsiaalseid garantiisid, et tudengid saaksid täielikult õpingutele pühenduda. Peame õigeks õppelaenu tagasimaksmise süsteemi muutmist, võimalusega riigi poolt hüvitada õppelaen täies mahus, kui laenusaaja töötab Eestis avalikus sektoris õpitud erialal vähemalt kolm aastat. Samuti tuleb taastada süsteem, kus õpingute jooksul lapsevanemaks saamisel on ühel lapsevanemal võimalus taotleda õppelaenu osalist kustutamist riigi poolt.

5) Peame oluliseks suurema tähelepanu pööramist noorte vaimsele ja füüsilisele tervisele ning eelkõige ennetustööle. Lasteaiad, põhikoolid, gümnaasiumid ja kutsekoolid peavad olema turvalised, tervislikke eluviise toetavad ning kiusamisvabad. Selleks tuleb tõsta nii haridustöötajate, lapsevanemate kui õpilaste teadlikkust ning tagada ka vajalike tugiteenuste kättesaadavus, rahastus ja kvaliteet.

Peame vajalikuks pakkuda igale üldhariduskooli õpilasele ühte tasuta spordi- või huvialaringi oma kooli juures. Toetame programme, mis õpetavad õpilastele liikumisharjumusi ja tervislikke eluviise ning aitavad ennetada koolivägivalda. Seame eesmärgiks, et igale põhikooli õpilasele oleks tagatud koolipäeva õppeprogrammi raames vähemalt 60 minutit aktiivset liikumist.

Kiiresti muutuvas maailmas peame tagama, et me ei jääks senisele edule puhkama, vaid pidevalt edasi areneksime. Oluline on pakkuda õpetajaid ja õppureid toetavat koolikeskkonda ning kaasajastada pidevalt õppekavasid, pöörates enam rõhku innovaatilistele lahendustele ja õppija individuaalsusega arvestamisele kogu õppetöös. Õpivõimalused peavad vastama ühiskonna ja tööturu vajadustele ning toetama ka täiskasvanute aktiivset osalemist elukestvas õppes.

Autor on Eesti Keskerakonna aseesimees ja kahekordne minister