Tegemist on nüüdseks populaarse valeväitega, mis levib peamiselt USA konservatiivsetes väljannetes. Üks neist on ka Objektiivi artiklis viidatud Fox News.

Eestis kirjutas teemal loo ka EKRE väljaanne Uued Uudised, mis sõnastas selle nõnda: „ÜRO uued õiguspõhimõtted leevendavad karistusi seksitöösturitele ja lubavad pedofiiliat“. See on samuti vale tõlgendus ÜRO tegelikest soovitustest.

Uute Uudiste ja Objektiivi artiklid on tänaseks kokku saanud Facebookis umbes 7000 kasutaja tähelepanu.

Objektiivi artikkel, mis paneb ekslikult lugejaid arvama, et ÜRO soovitab seksuaalsuhteid lastega

Mida väidetakse?

Artikkel väidab, et ÜRO uus raport nõuab täiskasvanute ja alaealiste vahelise seksuaaltegevuse dekriminaliseerimist.

Viidatakse juristide ettekandele, mis kannab pealkirja „8. märtsi põhimõtted inimõigustel põhineva lähenemisviisi kohta, mis keelab kriminaalõigusega seotud käitumise, mis on seotud seksuaalsuse, reproduktsiooni, narkootikumide tarvitamise, HIV-i, kodutuse ja vaesusega.“.

Objektiivi artikkel leiab, et sellest ettekandest saab välja lugeda, kuidas sugulist vahekorda lastega ei peaks kriminaalselt karistama.

Uute Uudiste artiklis seisab, et raport kutsub ühtlasi üles dekriminaliseerima täiskasvanute ja alaealiste vahelist seksuaalsuhet juhul, kui alaealine on seksuaalvahekorraga nõus.

Uued Uudised levitavad valeinfot juba karmima sõnavaraga. Tegelikult pole aga ÜRO pedofiiliat kuskil lubanud

Kuidas on tegelikult?

8. märtsil avaldas Rahvusvahelise Juristide Komisjoni (International Commission of Jurists - ICJ) koos UNAIDSi ja inimõiguste ülemkomissari bürooga (OHCHR) aruande, mille põhimõte on suunata rahvusvahelise inimõigusseaduse kohaldamist kriminaalõiguses.

Aruanne ei nõua lastega seksuaalvahekorra dekriminaliseerimist. Kuigi selles tunnistatakse laste võimet ja õigusi teha otsuseid seoses seksuaalvahekorraga, öeldakse selgelt, et alla miinimumea seksuaalvahekorra konsensuslik käitumine isikutega ei tohi olla kriminaliseeritud ning kriminaalõiguse jõustamisel tuleb arvestada alla 18-aastaste isikute õigusi ja suutlikkust. Ehk räägitakse noorukitest, mitte lapse ja täiskasvanu vahelisest suhtest.

Associated Pressi (AP) faktikontrolli andmetel sai valeväite levik alguse 14. aprilli blogipostitusest pealkirjaga „ÜRO aruanne nõuab igasuguse seksuaaltegevuse dekriminaliseerimist, sealhulgas täiskasvanute ja laste vahel“, mis viitas konkreetsetele lõikudele märtsis Rahvusvahelise Juristide Komisjoni poolt välja antud dokumendist.

Dokument ise koostati vastusena 2018. aastal toimunud kohtumisele Rahvusvahelise Kohtu, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni HIVi ja AIDSi programmi (UNAIDS) ja ÜRO inimõiguste büroo vahel. Selle kirjutas ICJ, mitte ÜRO, kinnitas UNAIDS AFP (Agence France-Presse) faktikontrollile.

Objektiivi artiklis tõi autor välja raportis oleva põhimõtte number 16. Selles peatükis seisab järgnev lõik:

„Veelgi enam, seksuaalsuhted inimeste vahel, kelle vanus jääb alla seksuaalse enesemääramise piirmäära, võivad olla konsensuslikud, kui seda pole seaduses ette nähtud. Selles kontekstis peaks kriminaalseadustik peegeldama alla 18 aastaste inimeste õigusi ja võimekust otsustada seksuaalsuhetes osalemise üle ning andma neis küsimustes neile ka õiguse kaasa rääkida.“

See lõik aga ei kinnita seda, mis on artiklis kirjas, vaid räägib taaskord noorte omavahelistest suhetest. Näiteks Eestis on jäetud erand juhtudeks, kui teineteist on leidnud 14–16aastane alaealine ja temast kuni viis aastat vanem täiskasvanu.

„8. märtsi põhimõtted ei nõua lastega seksimise dekriminaliseerimist ega ka riikides ette nähtud seksuaalse enesemääramise miinimumvanuse kaotamist,“ ütles Rahvusvaheline Juristide Komisjon valeväidete leviku alusel tehtud avalduses. „ICJ rõhutab, et riikidel on rahvusvahelise õiguse alusel selge kohustus kaitsta lapsi igasuguse kuritarvitamise, näiteks laste seksuaalse kuritarvitamise eest, sealhulgas sellise käitumise kriminaliseerimise abil.“

ÜRO pressiesindaja Stephane Dujarric nimetas 18. aprilli pressikonverentsil valeväiteid „pahatahtlikuks kajastamiseks“.

Otsus: Vale. ÜRO pole soovitanud riikidel seadustada täiskasvanute ja laste vahelisi seksuaalsuhteid. Väited, et aruanne nõuab lastega seksuaalvahekorra dekriminaliseerimist, on valed ja eksitavad.