Revisjoni viis ringhäälingunõukogu ülesandel ja ETV tellimusel läbi audiitorfirma PricewaterhouseCoopers. "Aruanne on asjalik ja professionaalne, rõhutatult objektiivse tooniga," sõnas Rummo.

Rummo märkis, et vastavalt audiitori ja ETV kokkuleppele pole eelmist aastat vaatlev revisjoni aruanne avalik dokument, kuid ei ole keelatud seda ajakirjandusele tutvustada.

Kuna aruanne jõudis ringhäälingunõukogu liikmete kätte alles esmaspäeval, siis Rummo sõnul võib sellest ülevaate anda paari päeva jooksul. Midagi sensatsioonilist selles Rummo hinnangul olla ei tohiks.

Praeguste ETV juhtide teatel on avalik-õigusliku ETV kahjum programmi ületootmise, reklaamitulude alalaekumise ja endise peadirektori Toomas Lepa juhtimisvigade tõttu ligi 50 miljonit krooni.

Eesti Televisoon teatas revisjoni aruandes sisalduvatele materjalidele viidates esmaspäeva õhtul BNS-ile, et tänasel päeval on seadustega sätestamata avalik-õigusliku organisatsiooni olemusest ja ülesannetest lähtuva majandustegevuse korraldamine, arvestus ja aruandlus.

"Seega tekivad probleemid näiteks käibemaksuseaduse tõlgendamisel, eelarvestamise loogika ülesehitamisel ja majandusaasta aruannetes tegevustulemi kirjeldamisel," leiab ETV praegune juhtkond revisjoni aruandele viidates.

Revisjoni aruande kohaselt põhjustas 1999. aasta kahjumi suurenemise 3,3 miljoni krooni võrra hankeprogrammi lõppenud ja kasutamata näitamisõiguste kuludesse kandmine, mis on olnud tingitud saatekava pidevast muutmisest ja hankeprogrammi põhjendamatust juurde ostmisest. ETV juhtide hinnangul võib pidada põhjendamatuks ka lisakulutusi, mis tekkisid seoses hankegrupi laiendamisega 1999. aastal.

Ringhäälingunõukogu tegi revisjoniaruande põhjal järelduse, et aastatel 1998 ja 1999 tehti ETV juhtimisel vigu, mis seisnesid mitmete lepingute sõlmimises, mis ei lähtunud ETV võimalustest pingelises finantsolukorras. Sellisteks lepinguteks aruande kohaselt mõned töö-, remondi-, sponsor- ja barterlepingud.

Antud lepingutega seonduv oli kuni 1999. aasta juulis tehtud põhikirja muudatusteni vaid ETV peadirektori kompetentsis ning peadirektoril puudus vajadus kooskõlastada nimetutud lepingute sõlmimist juhatusega.

"Konkreetsetest lepingutest tulenevate õiguste ja kohustuste kajastamise õigsuse põhjalik analüüs valmib 1999. aasta majandusaruande auditeerimise käigus," lisas ETV BNS-ile saadetud teates.

ETV praeguste juhtide hinnangul oleks omatoodangu mahu kasvu piiramine ja vähendamine olnud üheks võimaluseks kulude säästlikumal kasutamisel.

Aruande kohaselt on ETV 1998. aasta auditeeritud ja 1999. aasta auditeerimata kahjum on kokku ligi 48,6 miljonit krooni. PWC hinnangul jaguneb see vastavalt 17,6 miljonit krooni 1998. aastal ja ligi 31 miljonit krooni 1999. aastal. Reklaamist loobumise leping, mis sõlmiti 1997. aastal on põhjustanud ETV-le üle 25 miljoni kroonise tulu saamata jäämise.