•• Ed­ward Lu­ca­se et­te­pa­nek ka­su­ta­da siin­se ve­ne­keel­se ela­nik­kon­na in­for­mee­ri­mi­seks te­le­ka­na­lit RT­Vi („Aeg män­gi­da ve­ne kaar­di­le”, EPL 27.10) on küll int­ri­gee­riv, kuid sa­mavõrd ka naiiv­ne, sest au­di­too­rium, ke­da te­ma ar­va­tes ta­suks mõju­ta­da, peab just se­da ka­na­lit ve­ne­vae­nu­li­kuks ning se­da eri­ti ei vaa­ta.

TNS Emo­ri and­meil jäl­gib te­le­ka­na­lit RT­Vi 0,9% ko­gu Ees­ti vaa­ta­jas­kon­nast, seal­hul­gas ve­ne­keel­se­test 2% (näi­teks PBK saa­teid vaa­tas neist sep­temb­ris üle 35%).

Ka ei ole pä­ris kor­rekt­ne võrrel­da Ees­tit või mõnda te­ma osa Su­dee­di­maa­ga, mis oli iid­ne saks­las­te asua­la ning lüli­ta­ti sund­vii­si­li­selt Tšeh­hos­lo­vak­kia koos­sei­su Saint-Ger­mai­ni le­pin­gu­ga. Pi­gem võiks Su­dee­di­maa­ga võrrel­da Pet­se­ri­maad, mis kuu­lus paar aas­takümmet Ees­ti koos­sei­su ning mil­lest loo­bu­mi­ses tai­pas Ees­ti mit­te nä­ha prob­lee­mi.

Ain Toots