Pärast teooriaeksami edukat sooritamist väljastatakse talle juhiluba, teatas maanteeamet.

Kui esmase juhiloa omajal on mootorsõiduki juhtimisõigus karistuseks ära võetud, tunnistatakse tema juhiluba kehtetuks. Mootorsõiduki juhtimisõigust ja uut esmast juhiluba võib taotleda pärast järelkoolituse läbimist ning teooria- ja sõidueksami sooritamist.

Liiklushuligaanidega hakkab tegelema psühholoog

Järelkoolituse eesmärk on autojuhi või mootorraturi liikluskäitumise muutmine nõustamise abil. Järelkoolitus kujutab endast grupitööd, kus koolitusgrupi suurus on 4-12 inimest. Järelkoolitust viib läbi kõrgharidusega psühholoog, kes on saanud maanteeameti tunnustuse järelkoolituse läbiviimiseks.

Kursus koosneb vähemalt 16 akadeemilisest tunnist ja vähemalt neljast loengust, mille vahe peab olema vähemalt üks nädal. Nõustaja ja kursusel osaleja peavad sõlmima lepingu, mille kohaselt kursusel osaleja osaleb tundides ja loengutes vastavalt koolitaja poolt esitatud nõuetele.

Kui järelkoolitusel osaleja ei ole kõigist loengutest osa võtnud või on keeldunud antud ülesandeid täitmast, siis loetakse kursus mittearvestatuks. Koolituse katkestanud isik peab sellisel juhul sõlmima uue lepingu ja läbima kursuse täies mahus.

Kui esmase juhiloa omaja on omandanud vajaliku vilumuse ja läbinud lõppastme koolituse ning teda ei ole viimase 12 kuu jooksul karistatud liiklusnõuete rikkumise eest, väljastatakse talle juhiluba ilma eksamite sooritamiseta.

Juhiluba ei saa kehtiva karistusega inimesed

Autol, mida juhib esmase juhiloa omaja, peab olema ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk. Kui esmase juhiloa taotleja ei ole 12 kuu jooksul arvates esmase juhiloa kehtivuse alguse kuupäevast esmast juhiluba välja võtnud või ei ole üle 12 kuu kehtetut esmast juhiluba vahetanud juhiloa vastu, antakse uus esmane juhiluba välja vaid siis, kui isik sooritab edukalt nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami.

Esmase juhiloa taotlemisel tuleb liiklusregistri bürool kontrollida kehtivaid karistatusi. Sõiduauto ja mootorratta juhtimisõigus antakse ning esmane juhiluba väljastatakse inimesele, kellel pole karistust liiklus-või karistusseaduses sätestatud väärteo eest. Samuti ei tohi ta olla korduvalt karistatud väärtegude eest.