Avaldame pöördumise täismahus:

Kunstiinstitutsioonide avalik pöördumine

Lugupeetud peaminister Kaja Kallas, kultuuriminister Anneli Ott, Vabariigi Valitsus

Kunstiinstitutsioonid pöörduvad teie poole seoses 26.02.2021 kinnitatud koroonaviiruse tõrjumiseks kehtestatud piirangutega kunstiasutustele. Leiame, et piirangute kehtestamisel ei ole valitsus arvesse võtnud kunstiasutuste poolt juba eelmise aasta kevadest alates kasutusele võetud meetmeid viiruse tõkestamisel ja meie panust visuaalkultuuri hoidmisel.

Tunnetame, et meile on riigi poolt osaks saanud põhjendamatu ebavõrdne kohtlemine tingimustes, kus panustame igapäevaselt koos ülejäänud ühiskonnaga võitlusesse viirusega, omame toetavat rolli ühiskonna vaimse tasakaalu säilitamisel ja suhtume enda töövaldkonda ning olukorda riigis ja maailmas suure vastutustundega. Järgime oma tegevuses põhiseaduses sätestatut ja usume, et riik tunnetab vastutust kultuuri säilimisel läbi aegade ning järgib põhimõtet, et kelleltki ei tohi võtta tööd ega sissetulekut ilma piisava põhjenduseta.

Kultuur ei tohiks olla riigile meelelahutusega võrdsustatud kõrvaltegevus, mida on kõige odavam sulgeda. Kultuur on demokraatliku ühiskonna põhimõtteid edasikandev ning väärtustav valdkond. Neljapäevane valitsuse otsus kannab kahetsusväärselt laiemalt sõnumit suhtumisest kultuurivaldkonda ja selle väärtustamisse kuivõrd väärtushinnangute kaalumisel jäi kultuur riigi silmis võrreldes majandusega kaotajaks, vaatamata sellele, et kultuur annab läbi erinevate tegevuste ja loomemajanduse kaudu märkimisväärse panuse majandusse. Kultuurivaldkonna tervikuna sulgemine on arusaamatu ja põhjendamatu. Iga piirang peab kandma viirusetõrje eesmärki ning arvestama konkreetse tegevuse eripäradega – pelk tegutsemine ühes või teises valdkonnas ei tohiks olla piirangu seadmise üldiseks eelduseks.

Viirus ei küsi, mis valdkonnas tegutsetakse, vaid selle levik sõltub inimeste liikumise, käitumise ja ruumipaigutuse loogikast iga üksiku tegevuse puhul eraldi. Sellest aspektist on pood ja muuseum küllaltki sarnased asutused, mistõttu jääb selgusetuks, miks kaubanduspindadele pakuti täiendavate usaldusmeetmete kasutuselevõtul võimalust jääda avatuks, kuid muuseumitelt ja näitusesaalidelt nõutakse sulgemist olenemata sellest, et korrektsete usaldusmeetmete korral on nakatumisrisk väga madal.

Samavõrra ebaloogiline on rõhuda selles olukorras valdkonnasisesele solidaarsusele. Näiteks kino ei võida muuseumi sulgemisest, pigem vastupidi – mida vähem on sulgemisi, seda vähem on hiljem ka kultuurivaldkondade ühisest kriisileevenduseks mõeldud abimeetmetest taotlejaid ning seda suurem on võimalus kannatajatel saada tegelikele vajadustele ligilähedast abi.

Kui valitsuse tasandil on aga leitud, et isegi muuseumi ja galerii külastamine on praeguses olukorras viiruse leviku seisukohast ohtlik, oleks õiglane ja mõistlik samamoodi sulgeda ka kõik teised analoogselt lähikontakte soodustavad paigad. Kultuuri sulgemisega üksi viiruse leviku takistamist ei saavuta. Seetõttu teeme Vabariigi Valitsusele ettepaneku sulgeda Eesti ühiskond järgneva kuu jooksul oluliselt suuremas mahus kui praegu.

Teame, et sellised otsused eeldavad toetusmeetmeid ja tagatisi, kuid ka kultuurisektori panus majandusse ja mahukasse tööhõivesse on seotuna eri valdkondadega väga suur. Tunnetame igapäevaselt kriisi mõjusid, kuid usume, et praegune riigipoolne oluliselt jõulisem tegutsemine ühiskonna täielikul sulgemisel aitaks meil ühiskonnana hetkeks ühiselt hinge kinni hoides jõuda kiiremini oodatud tulemusteni. See aitaks järgida Terviseameti asjatundlike soovitusi ja toetaks olulisel määral meditsiinivaldkonda ning tagaks haiglate töö jätkusuutlikkuse. Viime üheskoos haigusnäitajad alla, sest vaid nii saame kevadel uuesti ühiskonna järk-järgult avada, vastavalt usaldusmeetmete teaduslikule põhjendatusele ja koheldes samas kõiki valdkondi võrdselt.

Eesti Kunstnike Liit
Eesti Kunstimuuseum
Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus
Kai Kunstikeskus
Tartu Kunstimuuseum
Tallinna Kunstihoone
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Tartu Kunstnike Liit
Temnikova ja Kasela galerii
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Narva Muuseum
Juhan Kuusi Dokfoto Keskus
Nelja Nurga Galerii ( MTÜ Hiiumaa Loovisikute Vabaühendus HiKu)
Kogo galerii
Rüki galerii
Haapsalu Linnagalerii