EPL

Kuigi Šuvalovi varasem elukäik ja käitumine karistuse kandmise ajal on olnud õiguspärane, arvestas kohus ennetähtaegse vabastamise otsustamisel tulenevalt karistusseadustiku mõttest esimese faktorina kuriteo toimepanemise asjaolusid, Tartu maakohus.

Šuvalovi ülesandeks kohtunikuna oli Eesti vabariigis õigusemõistmine. Seega pidi ta seadusi järgides kaitsma isikuid ebaseaduslikkuse eest.
Kohtuniku ausameelsus ja sõltumatus peab olema tingimusteta tagatud. Isikuna, kellele on esitatud kõrgendatud nõudmised, kahjustas Šuvalov oma tegevusega kohtunikkonna ja kogu õigusemõistmise mainet ning seadis kahtluse alla kohtusüsteemi usaldusväärsuse.

Samuti mõistab ja kahetseb Šuvalov oma süütegu osaliselt. Ta ei ole oma süüd täielikult tunnetanud vaatamata avaldatud kahetsusele.
Süüdimõistetu ei ole aru saanud, kui laiaulatuslikku kahju ta on kuriteoga ühiskonnale tekitanud. Kinnipeetav ei ole kohtu hinnangul end nii lühikese karistuse kandmise ajaga ühiskonna silmis rehabiliteerinud.

Ka Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Ruti Kilg oli tänasel kohtuistungil seisukohal, et Šuvalovit ei ole võimalik karistuse kandmiselt ennetähtaegselt vabastada, arvestades toimepandud kuriteo raskust ja iseloomu.

Ardi Šuvalov tunnistati Viru maakohtu 31. jaanuari 2008 otsusega süüdi kohtunikuna altkäemaksu võtmise katses ja teda karistati kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega.
Viru ringkonnakohtu 28. märtsi 2008 otsusega jäeti maakohtu otsus muutmata ning kohtuotsus jõustus 9. juunil 2008 riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtumäärusega.
Šuvalovile mõistetud karistuse kandmine algas 9. septembril 2008 ja see lõppeb täielikul ärakandmisel 7. märtsil 2012.
Arvestades Šuvalovi praeguseks ärakantud karistuse aega on seaduse järgi olemas formaalne alus ennetähtaegseks vangistusest vabastamiseks elektroonilise valve kohaldamisega süüdimõistetu enda nõusolekul.

Tänane kohtumäärus on vaidlustatav 10 päeva jooksul.