Foto: Tanel Meos

Esmaspäeval, 10. märtsil ilmus Eesti Päevalehes artikkel „Süüdistus: ärimees hõivas kaluriküla ranna.“ See käsitles Harjumaal, mereäärses Salmistu külas puhkenud vastuseisu kinnisvaraarendaja Endrik Viru ja teist poolt esindavate Salmistu külakogu esindaja Raul Leppiku ning külavanem Toivo Lepiku vahel. Põhjuseks oli Uuetoa kinnistule kiviaia ja teiste väidetavalt ebaseaduslike ehitiste rajamine, lisaks süüdistatakse Endrik Viru ka kaldaäärse riigimaa hõivamises. Loo ilmumise ajaks, nelja päeva suhtlemispüüete järel olin saanud Endrik Virult vaid paar rida selgitusi toimunu asjus.

On fakt, et nii Kuusalu vallavalitsus kui ka keskkonnainspektsioon on algatanud rannas toimunud omavoli kohta väärteomenetluse.

Üks nädal ja üks päev pärast minu ja Endrik Viru suhtlemise algust ning rannas toimunu kohta selgituste palumist jõudis toimetusse tema vastulause. Avaldame siinkohas Endrik Viru kirja muutmata kujul.

Viru seisukoht

„Endrik Viru seisukoht 10.03.2014.a. väljaandes Eesti Päevaleht avaldatud artiklile „Süüdistus: ärimees hõivas kaluriküla ranna“ 

Artiklis „Süüdistus: ärimees hõivas kaluriküla ranna“ on Rein Sikk viidanud, et „rannaäärsele rajale on on kerkinud kiviaed“. Endrik Viru soovib ajakirjaniku tähelepanu juhtida asjaolule, et Uuetoa kinnistu piiriprotokollis on kinnistu merepoolseks piiriks määratud merepiir. Seega ulatub maaüksus mereni ja piir kulgeb piiriprotokolli kohaselt mööda mere piiri.

Rasketehnika, millele artiklis viidatakse, oli väike linttraktor-ekskavaator, mis Endrik Viru teadmiste kohaselt ei saanuks tekitada kahjustusi loodusele. Kivid, mis on artikli ilmestamiseks toodud pildil, on sinna veetud ehitustegevuse käigus. Seejuures on ehitustegevuseks ehitusluba olemas. Kuna ehitustegevuse käigus tekkis suur hulk kivisid, siis soovis Uuetoa kinnistu omanik need ka ära kasutada ning mitte jätta vedelema. Kivirida(aed), millele artiklis viidatakse, on laotatud ka rüsijää ja adru tõttu. Sellega on kinnistu omanik täitnud vaid oma kohustust hoida mereäärne ala korras ning hoolitseda oma kinnistu eest. Seejuures tehti seda ülejäänud ehitustegevusega samaaegselt, et võimalikult vähe kahjustada loodust. Kivid, mis on üle jäänud, kasutatakse tulevikus Uuetoa kinnistu projektides. Looduskaitseseadus § 37 lg 3 p 6 sätestab, et ranna või kalda piiranguvööndis on keelatud mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud tiheasustusalal haljasala hooldustööde tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks, pilliroo varumiseks ja adru kogumiseks ning maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks. Seejuures sätestab Looduskaitseseadus § 38 lg 4 p2,6, et ranna ja kalda ehituskeeluvöönd ei laiene kaldakindlustusele ja ka piirdeaedadele. Seega ei ole Endrik Viru kehtiva seadusandluse vastu eksinud ning artiklis loodav mulje, et tegemist on pahatahtliku tegevusega on ekslik ning rikub Endrik Viru mainet ning head nime. 

Kivirida(aed), mis on laotatud, ei takista kellelgi siiski kallasrada kasutada ning seega ei näe Endrik Viru ka artiklis viidatud probleemi nagu „küla on pooleks lõigatud“. Veeseadus § 10 lg 2 sätestab kallasraja laiuse, mis laevatatavatel veekogudel 10 meetrit. Artiklis toodud pildilt isegi nähtub, et kivirida ei ole kindlasti kallasrajas. Seejuures ei tee Endrik Viru kellelegi takistusi kallasaja kasutamiseks ning seega isegi, kui vesi tõuseb artiklis viidatud määral, ei ole see takistuseks kallasraja kasutamisel. Vihje nagu Endrik Viru üritaks omastada kallasrada on väga kohatu, kuna, nagu eespool viidatud, ulatub Uuetoa kinnistu piir mereni ning mingeid takistusi kallasraja kasutamiseks pole tehtud.“

Erinevad arusaamad

Toimetusele saadetud kirjas järgnevad nüüd Viru arusaamad selle kohta, kuidas ta ja kui palju ajakirjanikuga suhtles. Kuna need väited on jätkuvalt vaieldavad ja ajakirjanik ning Viru mäletavad asju erinevalt, siis jätame need selguse huvides välja.

Viru kiri jätkub järgmiselt: „Ainus, millega Endrik Viru saab kõnealloleva artikli puhul nõustuda, on, et menetlused venivad. Endrik Viru on ka omalt poolt märganud mitmeid haldusrikkumisi Salmistu külas ning on ka vastavate ametkondade tähelepanu nendele juhtinud, kuid kahjuks ei ole senini märkimisväärset tagasisidet või tegutsemist antud rikkumiste osas toimunud. Soovi korral on Endrik Viru nõus antud probleemi koos ajakirjanikega lahkama ning tooma näiteid menetlustegevuse aeglusest. Samuti loodab Endrik Viru, et artiklis loodud väär kuvand temast saab parandatud ning tõeste andmetega parandus artiklile avaldatud.

Lugupidamisega, Endrik Viru ei ole kinnistu Uuetoa omanik“Siiras vabandus

Siinkohas vabandan Endrik Viru ees selle pärast, et nimetasin teda artiklis ekslikult Uuetoa kinnistu omanikuks. Paraku pean tõdema, et meie esialgse suhtlemise käigus ei kibelenud ta minu sellekohast väärarusaama ümber lükkama.

Sellegipoolest on mu vabandus faktivea pärast siiras.

Rein Sikk