Vanalinna hariduskolleegium avas sel sügisel teatrikooli juures filmiõpetuse, mille raames tutvuvad õpilased kinokunsti olemusega ja lahendavad praktilisi ülesandeid.

Ettevõtmine kasvas välja VHK õpetaja režissöör Andri Luubi juhatusel tegutsenud filmiringist, praegu õpib uudses kino­klassis kuus gümnaasiuminoort. Heasoovlike annetajate toetusel sai kool ka kaamera ja filmitöötluseks sobiva arvuti.

„Tundides mõtleme koos lugusid välja ja loome väikeseid videoklippe,” kirjeldas Luup kinoklassi olemust. „Õpetuse juurde kuulub veel filmide vaatamine ja analüüsimine, seminarid, ekskursioonid ja individuaalne kodune töö.”

Filmiklassi kasvandikke juhendavad neli eri taustaga õpetajat, kes avavad noortele näitekunsti, mängufilmi, dokumentalistika ja kujutava kunsti saladusi. „Katsume jõuda selleni, et iga poolaasta lõpuks oleksid õpilastel etteantud teemadel oma lood, mille järgi nad väntavad siis dokumentaal- või mängufilmikese.”

„Peale selle harjutavad noored teatritunnis etüüde ja saavad ka kunstitunnis käe „valgeks”,” valgustas Luup kinoklassi tulevikuootusi. Õpilased ise hindavad filmiõpetuse juures enim selle põnevust ja vaheldusrikkust. „Väga arendav on see, et õpetajad lähenevad meile individuaalselt,” rääkis kinoklassi esimese lennu õpilane, 10. klassis õppiv Hans. „Nõnda vahva on ka see, et meid on nii vähe.”

Arendatakse loovust

Õpetaja lisas, et kasvandikke julgustatakse avastama oma „häält” ja tugevaid külgi, saamaks kolme aastaga selgeks, milline ametivalik kutsub kõige rohkem. Muu seas viitab Luup endisele filmiringi kasvandikule, kes pärast gümnaasiumi lõppu läkski animatsiooni õppima.

„Kinoõpetus on gümnasistidele esimene kogemus filmikunstiga tutvumiseks,” jutustas ta. Luup arvab, et tehnika on küll oluline, kuid noorte ideederikkuse ja südamlikkuse kõrval jääb see siiski teisejärguliseks. „Masinad lähevad katki, nõnda peab neid vahel parandama või hoopis välja vahetama,” rääkis ta. „Kõige tähtsam on aga see, et inimene ise „katki” ei läheks.”

Koolist

••    Vanalinna hariduskolleegium on munitsipaalne haridus- ja kultuuriasutus. VHK peamised struktuuriüksused on: VHK gümnaasium, VHK põhikool, VHK muusikakool, VHK kunstimaja, Vanalinna Muusikamaja ning Aiake.

••    Nendes osakondades põimub regulaarne õpe ateljeede, stuu­diote ja ringide tegevu­se­ga ning kunstnike ja muu­si­kute individuaalne ja kollektiivne loome.

••    VHK peamine eesmärk on in­tegreerida kultuuri ja haridust, nüüdisaegset maailma­käsit­lust süvendatud ajalootunnetusega, üldharidust süvendatud muusika- ja kunstiha­ri­dusega ning rahvuskultuurilist haridust süvendatud võõrkeelteõppega traditsioonilise kristliku väärtussüsteemi alusel.

Allikas: kooli koduleht