Kui 2008. aas­ta jalg­pal­li Eu­roo­pa meist­rivõist­lus­te amet­li­ke spon­so­ri­te rek­laa­mi on ETV sun­ni­tud näi­ta­ma ju­ba üle­kan­deõigu­se saa­mi­seks sõlmi­tud le­pin­gu jär­gi, siis ko­ha­li­ke et­tevõte­te rek­laa­mi­ra­ha teeb üleüld­se EM-i näi­ta­mi­se võima­li­kuks. Kui­gi rek­laa­mi müüb isee­ne­sest jalg­pal­li­liit, lä­heb osa sel­lest ka ERR-ile.

“Kin­del on see, et me pea­me näi­ta­ma UE­FA ja EM-i amet­li­ke spon­so­ri­te rek­laa­mi. Mis puu­du­tab kol­man­da­te isi­ku­te rek­laa­mi, siis vaa­ta­si­me jalg­pal­li­lii­du poo­le,” rää­kis ETV spor­di­toi­me­tu­se juht Mar­ko Kal­ju­veer.

ETV ek­raa­nil rek­laa­mi näi­ta­mi­seks on oma eri­loa and­nud ka ERR-i nõuko­gu. Kui se­da an­tud ei oleks, siis väi­de­ta­valt po­leks ETV jalg­pal­li EM-i näi­da­ta saa­nud, sest au­gus­tis al­ga­vad ku­lu­kad Pe­kin­gi olümpiamän­gud ja ra­ha­ga on nii­gi kit­sas käes.

“Tea­tud osas ai­tab jalg­pal­li­liit spon­so­ri­telt tu­le­va ra­ha ar­vel meil ta­su­da ka EM-i üle­kan­de lit­sent­si eest. Üle­kan­deõigu­sed lä­he­vad jär­jest kal­li­maks ja se­da ra­ha lei­da ei ole üld­se liht­ne,” lau­sus Kal­ju­veer. “O­le­me üri­ta­nud rek­laa­mi­ma­hu võima­li­kult ma­da­lal hoi­da ja ma ar­van, et see on ka õnnes­tu­nud.”

Edasi loe homsest Eesti Päevalehest.